Provincie Friesland

 

 

Bloemen bezorgen provincie Friesland

HMFbloemen is dagelijks bezig met boeketten te verzorgen voor haar klanten. Zo leveren wij ook al onze producten in de provincie Friesland.

Onze specialisten maken alles op het gebied van snijbloemen, boeketten, bloemstukken of andere bloemarrangementen. Wanneer u te maken krijgt met een uitvaart in de provincie Friesland dan kunnen wij u ondersteunen door de zorg uit handen te nemen van de bloemen voor deze uitvaart.

Op onze website staan vele voorbeelden en soorten arrangementen die wij voor u kunnen leveren in alle plaatsen in de provincie Friesland.

Maak hier uw keuze:

Bloemen - Boeketten - Bloemwerk - Planten - Bloemist 

 

Plaatsen die in de provincie Friesland liggen zijn:

 

 • 't Heechhout
 • Aaksens
 • Aalsum FR
 • Abbega
 • Abbegaaster Ketting
 • Abbenwier
 • Achlum
 • Achtkarspelen
 • Aekinga
 • Aengwirden
 • Afsluitdijk
 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Ald Terp
 • Alde Leie
 • Aldeboarn
 • Aldtsjerk
 • Aldwâldmersyl
 • Allardsoog
 • Allingawier
 • Ameland
 • Angwier
 • Anjum
 • Annabuorren
 • Appelscha
 • Arkens
 • Arkum
 • Arum
 • Atseburen
 • Augsbuurt
 • Augustinusga
 • Baaiduinen
 • Baaium
 • Baard
 • Baarderadeel
 • Baarderbuorren
 • Baburen
 • Bakhuizen
 • Bakkeveen
 • Balk
 • Ballum
 • Bantega
 • Bargebek
 • Barnsterbuorren
 • Barradeel
 • Bartlehiem
 • Bears
 • Beetsterzwaag
 • Berltsum
 • Betterwird
 • Birstum
 • Bitgum
 • Bitgummole
 • Blauwhuis
 • Blauwverlaat
 • Blesdijke
 • Blessum
 • Blije
 • Boarnsterhim
 • Boarnwerthuzen
 • Boatebuorren
 • Boazum
 • Boekelte
 • Boekhorst
 • Boelenslaan
 • Boer
 • Boijl
 • Boksum
 • Bollingawier
 • Bolsward
 • Bonkwert
 • Bontebok
 • Boornbergum
 • Boornzwaag
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Breezanddijk
 • Britsum
 • Britswert
 • Broek FR
 • Broeksterwâld
 • Buitenpost
 • Buitenstvallaat
 • Burdaard
 • Buren FR
 • Burgum
 • Burgwerd
 • Burum
 • Buttinga
 • Buweklooster
 • Commissiepolle
 • Cornwerd
 • Damwâld
 • Dantumadiel
 • De Bieren
 • De Blesse
 • De Blokken
 • De Falom
 • De Friese Meren
 • De Geasten
 • De Grits
 • De Him
 • De Hoeve
 • De Kletten
 • De Knipe
 • De Knolle
 • De laatste Stuiver
 • De Tike
 • De Veenhoop
 • De Westereen
 • De Wieren
 • De Wilgen
 • Dearsum
 • Deddingabuurt
 • Dedgum
 • Deinum
 • Delburen
 • Delfstrahuizen
 • Dijken
 • Dijkshoek
 • Dijksterburen
 • Doijum
 • Dokkum
 • Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Domwier
 • Dongeradeel
 • Dongjum
 • Doniaburen
 • Doniaga
 • Doniawerstal
 • Donkerbroek
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Draeisterhuzen
 • Driezum
 • Drogeham
 • Dronryp
 • Dykshoarne
 • Eagum
 • Earnewâld
 • Easterein
 • Easterlittens
 • Eastermar
 • Easterwierrum
 • Echten FR
 • Echtenerbrug
 • Ee
 • Eemswoude
 • Eesterga
 • Eibertsgeasten
 • Elahuizen
 • Elsloo FR
 • Engwier
 • Engwierum
 • Exmorra
 • Exmorrazijl
 • Ezumazijl
 • Farebuorren
 • Fatum
 • Feanwâlden
 • Feanwâldsterwâl
 • Feinsum
 • Ferwerderadiel
 • Ferwert
 • Ferwoude
 • Fiifhús
 • Fiifhuzen
 • Finkeburen
 • Firdgum
 • Fiskersbuorren
 • Fjildbuorren
 • Flânsum
 • Foarwurk
 • Fochteloërveen
 • Fochteloo
 • Follega
 • Folsgare
 • Formerum
 • Foudgum
 • Franeker
 • Franekeradeel
 • Friens
 • Frieschepalen
 • Fryslân
 • Fûns
 • Gaast
 • Gaasterlân-Sleat
 • Gaasterland
 • Gaastmeer
 • Galamadammen
 • Garyp
 • Gauw
 • Gerkesklooster-Stroobos
 • Gersloot
 • Ginnum
 • Goatum
 • Goënga
 • Goëngahuizen
 • Goingarijp
 • Gooium
 • Gorredijk
 • Goutum
 • Grauwe Kat
 • Greate Wierrum
 • Greonterp
 • Griend
 • Groote Wiske
 • Grou
 • Grut Midhuzen
 • Gytsjerk
 • Gytsjerksterhoeke
 • Halfweg (Terschelling)
 • Halfweg FR
 • Hallum
 • Hallumerhoek
 • Hamshorn
 • Haneburen
 • Hantum
 • Hantumerhoeke
 • Hantumeruitburen
 • Hantumhuizen
 • Harich
 • Harkema
 • Harkezijl
 • Harlingen
 • Hartwerd
 • Haskerdijken
 • Haskerhorne
 • Haskerland
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Hayum
 • Hee
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hegebeintum
 • Heidehuizen
 • Hemelum
 • Hemelumer Oldeferd
 • Hemert FR
 • Hempens
 • Hemrik
 • Hemrikerverlaat
 • Hennaarderadeel
 • Herbaijum
 • Hesens
 • Het Bildt
 • Hiaure
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hidaardersyl
 • Hieslum
 • Hijum
 • Hilaard
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hitzum
 • Hoekens
 • Hollum
 • Holwerd
 • Hoogeduurswoude
 • Hooibergen
 • Hoorn FR
 • Hoornsterzwaag
 • Hoptille
 • Huisterheide
 • Huizum
 • Hûns
 • Hurdegaryp
 • Idaarderadeel
 • Idaerd
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • Ingelum
 • Ingwert
 • It Fliet
 • It Heechsân
 • It Heidenskip
 • It Súd
 • Itens
 • Jannum
 • Janssen-Stichting
 • Janssenstichting
 • Jardinga
 • Jellum
 • Jelsum
 • Jislum
 • Jistrum
 • Jonkerslân
 • Jorwert
 • Joure
 • Jousterp
 • Jouswier
 • Jubbega
 • Jutrijp-Hommerts
 • Kaard
 • Katlijk
 • Kimswerd
 • Kingmatille
 • Kinnum
 • Kleine Gaastmeer
 • Klooster-Lidlum
 • Koarnjum
 • Koehool
 • Kolderwolde
 • Kollum
 • Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Kooiplaats
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Laad en Zaad
 • Laagduurswoude
 • Laaxum
 • Langelille
 • Langezwaag
 • Lauwersmeer
 • Lemmer
 • Lemsterland
 • Lies
 • Lippenhuizen
 • Littenseradiel
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Luchtenveld
 • Lutjelollum
 • Makkinga
 • Makkum
 • Mantgum
 • Marrum
 • Menameradiel
 • Midlum
 • Mirns
 • Moddergat
 • Molkwerum
 • Mooie Paal
 • Munnekezijl
 • Nes (Akkrum)
 • Nes (Ameland)
 • Nieuw Amerika
 • Nieuwebrug FR
 • Nij Altoenae
 • Nij Beets
 • Nijefurd
 • Nijemirdum
 • Nijezijl
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Noardburgum
 • Noardein
 • Noarderein
 • Noardwest Fryslân
 • Noed
 • Noordoost Fryslân
 • Noordwolde FR
 • Noordwolde-Zuid
 • Offingawier
 • Oldeberkoop
 • Oldetrijne
 • Olterterp
 • Oostdongeradeel
 • Oosterbierum
 • Oosterzee
 • Oosthem
 • Oostmahorn
 • Ooststellingwerf
 • Oppenhuizen
 • Opsterland
 • Oranjewoud
 • Osingahuizen
 • Oudebildtzijl
 • Oudega (Gaasterland)
 • Oudega (Smallingerland)
 • Oudega (Súdwest-Fryslân)
 • Oudehaske
 • Oudehorne
 • Oudemirdum
 • Oudeschoot
 • Oudwoude
 • Ouwster Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Paesens
 • Parrega
 • Peins
 • Peperga
 • Piaam
 • Pietersbierum
 • Pikesyl
 • Pingjum
 • Poppenhûzen
 • Poppenwier
 • Raard
 • Raerd
 • Rauwerderhem
 • Ravenswoud
 • Readtsjerk
 • Reahûs
 • Reduzum
 • Reitsum
 • Ried
 • Rien
 • Rijs
 • Rijsberkampen
 • Rinsumageast
 • Ritsumasyl
 • Rohel (Skarsterlân)
 • Roptazijl
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottevalle
 • Rottum FR
 • Ruigahuizen
 • Ryptsjerk
 • Sandfirden
 • Schalsum
 • Scharl
 • Scharnegoutum
 • Scharsterbrug
 • Scherpenzeel FR
 • Schettens
 • Schiermonnikoog
 • Schoterland
 • Schoterzijl
 • Schouw FR
 • Schraard
 • Sexbierum
 • Sibrandabuorren
 • Sibrandahûs
 • Siegerswoude
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Skarsterlân
 • Skillaerd
 • Skingen
 • Slappeterp
 • Slijkenburg
 • Sloten FR
 • Smalle Ee
 • Smallebrugge
 • Smallingerland
 • Snakkerburen
 • Sneek
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Sonnega
 • Spanga
 • Spannenburg
 • Spannum
 • Spears
 • Stad-Niks
 • Stavoren
 • Steggerda
 • Stellingwerven
 • Stiens
 • Striep
 • Súdwest-Fryslân
 • Sumar
 • Sumarreheide
 • Surhuisterveen
 • Surhuizum
 • Suwâld
 • Swichum
 • Tacozijl
 • Techum
 • Teerns
 • Ter Idzard
 • Terband
 • Tergrêft
 • Terherne
 • Terkaple
 • Ternaard
 • Teroele
 • Terschelling
 • Tersoal
 • Terwispel
 • Tijnje
 • Tirns
 • Tjaard
 • Tjalhuizum
 • Tjalleberd
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Triemen
 • Tronde
 • Trophorne
 • Tsienzerbuorren
 • Twijtel
 • Twijzel
 • Twijzelerheide
 • Tytsjerk
 • Tytsjerksteradiel
 • Tzum
 • Tzummarum
 • Uitwellingerga
 • Ureterp
 • Utingeradeel
 • Veenklooster
 • Vegelinsoord
 • Veneburen
 • Vierhuis
 • Vierhuizen FR
 • Vinkega
 • Vlieland
 • Vrouwenparochie
 • Waaksens
 • Waaxens
 • Wâlterswâld
 • Wânswert
 • Warfstermolen
 • Warniahûzen
 • Warns
 • Warstiens
 • Warten
 • Waskemeer
 • Weidum
 • Welgelegen
 • Weper
 • Weperpolder
 • Wergea
 • West-Terschelling
 • Westdongeradeel
 • Westerend Harich
 • Westergeest
 • Westernijtsjerk
 • Westhem
 • Westhoek
 • Weststellingwerf
 • Wetsens
 • Wier
 • Wierum
 • Wijckel
 • Wijnaldum
 • Wijngaarden FR
 • Wijnjewoude
 • Winsum FR
 • Wirdum FR
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wjelsryp
 • Wolsum
 • Wolsumerketting
 • Wolvega
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Wûnseradiel
 • Wymbritseradiel
 • Wyns
 • Wytgaard
 • Ymedam
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zandhuizen
 • Zevenbuurt
 • Zuid
 • Zuidhorn FR
 • Zuidoost Fryslân
 • Zuidwest-Fryslân
 • Zurich
 • Zwagerbosch
 • Zwarte Haan
 • Zweins
 • Contact

  HMF bloemen & planten
  Ondernemingsweg 15
  1422 DZ Uithoorn

  Wij zijn telefonisch bereikbaar op
  Tel.0252-767276 of 06-52520607
  (uitgezonderd op zon- en feestdagen)

  K.v.K. Amsterdam 33060080
  Btw nr: NL0522.18.077.B.01
  Rabobank Iban:
  NL96RABO0378559354


  Copyright © 2024 HMF Bloemen