Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden HMFbloemen.nl

 Praktische voorwaarden
- Bij een bestelling op maandag t/m zaterdag vóór 13.00 uur bezorgen wij nog dezelfde dag, mits de uitvaart pas de volgende dag plaats vindt.(En mits dit nog haalbaar is om dit te bezorgen)
- bezorgkosten zijn Euro 7,95 (voor boeketten of bloemstukken) per adres in Nederland en maximaal Euro 10,50 voor meerdere grotere bloemstukken (indien via deze WEB-site besteld)
- wij bezorgen niet op zon- & feestdagen
- wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of incomplete adresseringen of afwezigheid van ontvangers
- de productprijzen zijn inclusief BTW

- Wij zijn niet aansprakelijk als de bloemen/boeketten/bloemstukken niet op tijd geleverd zijn door onjuiste opgegeven gegevens in onze website.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 TOEPASBAARHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten door HMFbloemen.nl aan of aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Algemene voorwaarden, door een verwijzing naar de voorwaarden op brief- en factuurpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging.
2. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen worden de onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van bepalingen van deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
1. Alle door of namens mondeling of in brochures, website, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, gedane aanbiedingen terzaken van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor HMFbloemen op geen enkele wijze bindend, tenzij anders vermeld.
2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging door HMFbloemen voor hem bindend.
3. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor HMFbloemen tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door HMFbloemen in rekening worden gebracht.

Artikel 3 OVERMACHT
1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet HMFbloemen dit de koper zo snel mogelijk met schriftelijke bevestiging melden, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
2. HMFbloemen kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
3. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
4. Als overmacht wordt beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden:
a. Late of kwalitatief onacceptabele levering van toeleveringsbedrijven;
b. Belemmerende maatregelen van overheidswege;
c. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in een extern vervoersapparaat;
d. Rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van overeenkomst verhinderen.

Artikel 4 LEVERING
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de ontvanger, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de ontvanger geschiedt voor en risico van de afnemer en zo HMFbloemen niet zelf vervoerd, de vervoerder.
2. Tenzij voor zover hierover tussen HMFbloemen en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. HMFbloemen zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan HMFbloemen opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door HMFbloemen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt HMFbloemen niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. HMFbloemen behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. HMFbloemen is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet tijdig leveren.

Artikel 5 BEZORGING
Bezorgkosten kunnen verhoogd worden in geval van meer dan 3 boeketten of bloemstukken op 1 afleveradres op dezelfde bezorgdatum. Een hoger bezorgtarief zal in samenspraak met de koper worden overeengekomen.

Artikel 6 BETALING
1. Particulieren dienen via Ideal, Visa, Creditcard of andere betalingsvormen die multisafepay aanbied te betalen.
2. Bedrijven of instanties kunnen na goedkeuring door de klantenservice van HMFbloemen op factuurbasis opdrachten plaatsen.
3. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft HMFbloemen het recht wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan HMFbloemen verder toekomende rechten.
4. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijk, dit laatste ingeval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden door storting of overschrijving op een door HMFbloemen aan te wijzen bankrekening.
5. In geval van niet, dan wel niet tijdig betaling, komen voor rekening van de koper alle koste, zowal buiten rechtelijk als rechtelijk kosten, die HMFbloemen in verband met inning van zijn vorderingen maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buiten gerechtelijke kosten bedragen minimaal 20 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 35,00 - exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde produkten blijven eigendom van HMFbloemen totdat deze volledig zijn betaald.
2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van de partijen geen andere keuze overlaten, heeft HMFbloemen het recht de geleverde produkten, alsmede het afgegeven verpakkings- en andere duurzame materialen terstond tot zich te nemen.

Artikel 8 KLACHTEN
1. De te leveren produkten dienen te voldoen aan de normale geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijprodukten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde produkten dienen, direct na constatering of in elk geval binnen 48 uur na ontvangst, per telefoon, fax of e-mail, aan HMFbloemen te worden gemeld.
3. Klachten die betrekking hebben op bepaalde leveringen, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing

Artikel 10 SLOTBEPALING
1. In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige blijven binden.

Contact

HMF bloemen & planten
Ondernemingsweg 15
1422 DZ Uithoorn

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
Tel.0252-767276 of 06-52520607
(uitgezonderd op zon- en feestdagen)

K.v.K. Amsterdam 33060080
Btw nr: NL051182438B98
Rabobank Iban:
NL96RABO0378559354


Copyright © 2024 HMF Bloemen